Smluvní podmínky 

pro pobyt na letním dětském táboře "Návrat do ráje zážitků"


Smluvní vztah mezi Kateřina Necpalová, sídlem Lišnice 74, Lišnice, PSČ 434 01, IČO: 09832530, a objednatelem se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a je upraven těmito podmínkami.

SMLUVNÍ STRANY

 • Kateřina Necpalová, sídlem Lišnice 74, Lišnice, PSČ 434 01, IČO: 09832530, (dále jen "pořadatel")
 • Zákonný zástupce účastníka (dále jen "objednatel") 

ROZSAH PLNĚNÍ

Pořadatel poskytuje svoje služby účastníkům letních táborů, tj. dětem a mládeži. Pořadatel zabezpečuje služby na základě přihlášky dítěte, vyplněné objednatelem. Rozsah plnění zahrnuje zajištění programu, ubytování, stravování a zdravotnický dozor účastníka akce dle platných legislativních norem, vztahujících se na zotavovací akce pro děti.

Z účasti dítěte na táboře nevyplývá pro objednatele právo na žádné jiné plnění a služby.

VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Pro přihlášení dítěte k pobytu se objednatel registruje, vyplní a odešle přihlášku dostupnou v rezervačním systému tábora. V přihlášce je objednatel povinen sdělit kromě jiného také důležité informace o zdravotním stavu dítěte, včetně psychických poruch, předepsaných, anebo užívaných lécích. Po připsání zálohové platby  2 000 Kč na účet pořadatele - 49832537/2010, nebo platby v celé výši turnusu se stává rezervace závaznou. Platba tábora probíhá ve dvou částech, záloha ve výši 2 000 Kč je splatná do 4 týdnů od obdržení pokynů k platbě, doplatek je splatný do 31. 5. 2024.

Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí táborníka bez udání důvodu a to i po připsání zálohové platby na účet pořadatele.

V případě, že objednatel zaplatí pořadateli za tentýž pobyt vícekrát, je povinen tuto skutečnost pořadateli oznámit e-mailem a doložit ji kopiemi platebních dokladů. Pořadatel vrátí objednateli chybně uhrazenou částku, poníženou o náklady (např. bankovní poplatky, poplatky za konverzi při platbě v cizí měně atd.), bezhotovostním převodem bez zbytečného odkladu.

ROZSAH A CENA SLUŽEB

Cena zahrnuje služby, které jsou při každé objednávané činnosti přesně vymezeny.

Pořadatel si vyhrazuje právo odůvodněné změny cen v případě, že závažné cenové změny na trhu, nebo legislativní změny ovlivňující náklady pořadatele. Pokud v době od podání přihlášky, do dne zahájení pobytu účastníka změní pořadatel cenu, je povinen tuto změnu objednateli neprodleně oznámit. Obě strany mohou od registrace jednostranně odstoupit. Pořadatel má nárok na kompenzaci na výši, nebo poměrně k využitým službám. Objednateli zároveň nevznikne nárok na žádné jiné náhrady.

a) Plná cena pobytu je 5 990 Kč, respektive 4 490 Kč. Tato částka se považuje za uhrazenou v okamžiku připsání platby na účet pořadatele.

b) Cena pobytu nezahrnuje dopravu na tábor a výjimky ve stravování. Dopravu na tábor zajišťuje objednatel. 

ZRUŠENÍ POBYTU OBJEDNATELEM

a) Objednatel je oprávněn zrušit smluvní vztah s pořadatelem před zahájením pobytu, či v jeho průběhu a to e-mailem. Pro určení termínu zrušení objednatelem je rozhodující datum oznámení pořadateli.

V případě zrušení pobytu objednatelem do:

- 60 dnů před nástupem na turnus neúčtujeme žádný poplatek

- 59 dnů až 30 dnů před nástupem na turnus účtujeme storno poplatek 2 000 Kč

- 29 dnů až 14 dnů před nástupem na turnus činí storno poplatek 4 000 Kč a po tomto termínu do data zahájení pobytu odpovídá storno poplatek výši 100 % z celkové ceny turnusu

b) Při zajištění registrovaného náhradníka objednatelem pořadateli se storno poplatek neúčtuje

c) V případě pozdějšího nástupu dítěte na tábor nemůže objednatel uplatňovat nárok na finanční kompenzaci za neuskutečněnou část pobytu po pořadateli

d) Pořadatel je povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele nejpozději do 30. 8. 2024

ZRUŠENÍ POBYTU POŘADATELEM

V závažných a odůvodněných případech může pořadatel změnit termín, program, místo pobytu, cenu činnosti, případně činnost zrušit. Pořadatel může před započetím pobytu nebo v jeho průběhu odstoupit od smlouvy v následujících případech, za kterých objednateli přitom nevzniká nárok na vrácení uhrazené částky, vzniká mu však nárok na finanční kompenzaci:

 1. Účastník vážně narušuje průběh pobytu.
 2. V důsledku poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem (např. při vyplňování přihlášky), kdy nelze bez předchozí dohody zajistit pobyt dítěte, jenž vyžaduje trvalou individuální péči nebo zdravotní péči nad rámec běžných zvyklostí na táborech.
 3. Účastník pobytu nesplňuje fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře nebo mu účast nedovoluje jeho zdravotní stav.
 4. Pokud účastník není na akci přijat kvůli pedikulóze (zavšivení, hnidy). (Na akci může být přijat až po jejím účinném odstranění.)
 5. Objednatel nedodá předepsanou dokumentaci účastníka pobytu, tj. platný posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, kopii průkazu pojištěnce, případně nepodepíše čestné prohlášení (tzv. bezinfekčnost).
 6. Pokud není zaplacena ve lhůtě dle platebních podmínek celá částka za pobyt účastníka.

Dále může pořadatel odstoupit od smlouvy v důsledku tzv. "vyšší moci", tj. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit, či je při uzavírání smlouvy předvídat a dále v případě nenaplnění minimálního počtu účastníků na akci. V těchto případech obdrží objednatel uhrazenou částku zpět ve výši nebo poměrně k využitým službám. Objednateli zároveň nevznikne nárok na žádné jiné náhrady.

V případě zrušení, či předčasného ukončení turnusu pořadatelem může objednatel uplatnit nárok výhradně jen na proplacení poměrné části stravovacího limitu (150 Kč / den), a to v případě, kdy nárokovaná vratná částka přesahuje limit 300 Kč. Provozovatel je povinen poukázat vratnou částku na účet objednatele nejpozději do 30. 8. 2024

POJIŠTĚNÍ

Pojištění účastníka je věcí objednatele. Pořadatel jej nezajišťuje.

NÁKLADY NA OŠETŘENÍ A PÉČI

Pokud pořadateli vzniknou náklady:

 • za převoz k ošetření,
 • za léky a léčebné přípravky, vybavení,
 • za ošetření poskytnuté třetí stranou (např. zdravotnickým zařízením)
 • nebo vzniklé v souvislosti s hospitalizací účastníka,

je objednatel povinen je pořadateli uhradit.

POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A JINÝCH MEDIÍ

Objednatel uděluje souhlas k pořizování fotografií, audio a video záznamů svého dítěte během tábora a souhlasí s veřejnou prezentací těchto záznamů na webových stránkách a sociálních sítích pořadatele a s jejich použitím k propagačním účelům.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

a) Objednatel bere na vědomí a souhlasí, že užívání mobilního telefonu účastníkem letního tábora je buď částečně omezeno, anebo zcela zakázáno.

Objednatel bere dále na vědomí a souhlasí s následujícími ujednáními:

 • Pokud jsou mobilní telefony, tablety, či jiná elektronická média v daném turnuse letního tábora povoleny, přebírá za ně po celou dobu turnusu plnou odpovědnost pouze dítě objednatele. Je možné se dohodnout na individuální úschově u oddílového vedoucího.
 • Pokud jsou mobilní telefony v daném turnuse letního tábora zcela zakázány, je objednatel povinen zajistit, aby jeho dítě (účastník turnusu) mobilní telefon nepoužívalo, tedy nemělo jej u sebe a ani jej do tábora nedovezlo.
 • Porušení kteréhokoliv výše uvedeného pravidla účastníkem je rovněž považováno za hrubé porušení táborového řádu.
 • Pokud účastník tábora předává vedoucímu mobil do úschovy, je jeho povinností opatřit jej vhodným obalem, vypnout a zabezpečit heslem. Škody vzniklé za nedodržením této povinnosti jdou k tíži pouze objednatele.
 • Pořadatel není povinen během úschovy mobilních telefonů zajišťovat žádnou jejich obsluhu ani nabíjení.

b) Pořadatel přejímá hmotnou odpovědnost pouze za cennosti (peníze, šperky aj.), které účastník svěří do úschovy hlavnímu vedoucímu. Za ztrátu či krádež cenností, které si účastník v průběhu pobytu ponechá u sebe, nenese pořadatel odpovědnost.

c) Objednatel bere na vědomí, že mezi zakázané vybavení patří alkohol, cigarety, včetně elektronických, drogy, útočné nože a jiné zbraně, střelivo (včetně paintballových a airsoftových kuliček), pyrotechnika, časopisy a jiné předměty s erotickou tematikou a dále též notebooky, tablety a jiné elektronické přístroje.

d) Objednatel dává pořadateli souhlas s provedením prohlídky osobních věcí svého dítěte v případě podezření na závažné porušení táborového řádu (krádež cizí věci, držení zakázaného vybavení - viz bod c).

e) Objednatel nese odpovědnost za škody, které dítě v době pobytu na táboře úmyslně či z nedbalosti způsobí na vybavení tábora nebo jiném majetku. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se objednatel zavazuje vzniklou škodu uhradit během pobytu nebo po jeho ukončení. 

f) V průběhu pobytu není dovoleno děti navštěvovat, bez předchozího souhlasu hlavního vedoucího.

g) K ukončení táborového pobytu dítěte může dojít výhradně v doprovodu zákonného zástupce, nebo na základě jím podepsaného písemného souhlasu.

h) Pokud objednatel požaduje úpravu některého bodu těchto smluvních podmínek nebo vyžaduje individuální péči nad rámec táborových zvyklostí, anebo vznáší požadavek, jehož splněním podmiňuje platnost své přihlášky, musejí se strany na této změně domluvit. Jednostranné prohlášení objednatele, například v přihlášce, takovou dohodu nenahrazuje. Bez předchozí dohody není pořadatel povinen k takovému požadavku přihlížet a není pro něj nijak závazný.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a) Vyplněním přihlášky bere objednatel na vědomí a souhlasí s těmito smluvními podmínkami. Objednatel stvrzuje v přihlášce, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

b) Objednavatel prohlašuje, že je z pozice zákonného zástupce oprávněn jednat za účastníka pobytu (dítě, tedy táborníka).

c) Objednatel souhlasí s použitím osobních údajů svých či svého dítěte v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb., OZ, vč. jejich dalších nových platných znění.

d) Provozovatel se zavazuje zajistit ochranu osobních dat objednavatele či jeho dítěte před nepovolanými osobami.

e) Tyto smluvní podmínky jsou platné od 25. 11. 2019 do 30. 8. 2024.